FORSIDE

HISTORIEN

ALBUM

KLUBBHUS

STYRET

MEDLEMMER

JUBILEUM

GJESTEBOK

NESTE ARR.

 

 

STYRET 2012

etter årsmøtet er det nå fordelingen slik

 

RAGNHILD NAAS

LEDER

EVEN HAUKAAS

NESTLEDER

ANN CHRISTIN MORK

SEKRETÆR

ANNELISE G. SYVERSEN

KASSERER

LARS AARSETH

BOOKING

KÅRE AMUNDSEN

TEKNISK

FRANK ROMULD

WEB

LIV ANNE ASPHOL

STYREMEDLEM

JONNY ASPHOL  

STYREMEDLEM

LEIF BJARNE EIDE

STYREMEDLEM

PETTER HUSBY

STYREMEDLEM

OLAV FOSTERVOLD

STYREMEDLEM

 

KONTAKT OSS :

 POST@FANIT.NO

 

 

                 

Stiftet 24.02.1996

 VEDTEKTER

§1. Navn

Klubbens navn er Fan It Bluesclub. Klubben ble konstituert 24.02.1996.

 §2. Form, tilslutning

 1.            Fan It Bluesclub er en uavhengig ideell bluesklubb, med siktemål å være aktiv og å gi sine medlemmer et jevnlig musikk tilbud.  Fan It Bluesclub vil være tilsluttet Norsk rockeforbund samt Norsk Bluesunion og skal arbeide mot de samme formål som disse to forbund.

 §3. Formål

                 Fan It Bluesclub har som formål å fremme Blues og beslektede musikkformer. Dette skal gjøres gjennom:

 1.            å ivareta Bluesens interesse som musikk form, og hevde blues på lik linje med annen kulturell virksomhet       .

2.            å gi et tilbud for blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte.

3.            å spre kunnskap om Blues, og legge forholdene til rette for å lære å utøve Blues gjennom øvingslokaler og instruksjon.

4.            å ivareta og fremme interesse til lokal og nasjonale utøvere av Blues.

5.            å fremme utgivelse av fonogrammer innen blues.

6.            for å endre foreningens formål kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på Årsmøte.

 §4. Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

 1.            Enhver person som slutte seg til Fan It Bluesclub sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale årskontingent. Medlemskap gjelder for ett år av gangen. Årskontingent fastsettes av årsmøtet.

2.            Medlem har rett til:

gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

å komme inn til medlemspris på alle arrangement i regi av klubben.

å kjøpe medlemskort som gir medlem rett til medlemskap på alle arrangement i regi av NRF’s medlemsforeninger.

   §5. Tap av medlemskap

1.            Tap av medlemskap skjer ved stryking dersom kontingent ikke er innbetalt ved utgang av første år som skyldig medlem.

2.            ethvert medlem som åpenbart motarbeider Fan It Bluesclub sine vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøte, kan av styret ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

  §6. Årsmøte og medlemsmøter

1.            Årsmøtet er Fan It Bluesclub sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes en gang per år, senet innen utgang av april måned, og kalles inn med minst en måneds varsel.

2.            Saksforslag skal været Styret i hende seneste 14 dager før Årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal mottas av alle medlemmer senest 7 dager før møtet. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke taes opp til behandling.

3.            Årsmøtet skal godkjenne innkalling, velge møteledelse, behandle årsmelding og årsregnskap, samt behandle foreningens program og budsjett inneværende/etterfølgende år så langt dette foreligger.

4.            Årsmøtet skal godkjenne et ansvarlig styre på minst 5 medlemmer, hvor to av plassene stilles til valg hvert år. Leder, kasserer og revisor velges av styret. Årsmøtet velger representanter til neste landsmøte i NRF.

5.            Protokoll fra årsmøtet mp være medlemmene i hende seneste 6 uker etter at Årsmøtet har funnet sted.

6.            Medlemsmøter arrangeres når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger i året.

7.            Vedtak på Årsmøtet og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

 §7. Styret

 1.            Styrets hovedoppgave er å ivareta Fan It Bluesclub sin funksjon etter formålet. Styret plikter seg til å følge opp vedtak og retningslinjer fattet av Årsmøtet.

2.            Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter til å inneha sitt verv i perioden mellom to Årsmøter. 

3.            Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 ganger i året, to i første halvår, og to i andre. Styret med ektefeller/samboer går gratis inn på alle arrangement i egen regi.

 §8. Økonomi

1.            Regnskap føres av kasserer innen stryet. Revisjon av bøker og bilag gjøres av revisor. Regnskap må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

 §9. Oppløsning

1.            Oppløsning av Fan It Bluesclub kan kun vedtas av Årsmøtet etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant det fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om videre driften av Fan It Bluesclub sine vedtekter. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen.

 §10. Vedtektsendringer

1.            En vedtektsendring kan kun foretaes på Årsmøtet og krever 2/3 flertall blant det fremmøtte stemmeberettigede.

 

Opplest og vedtatt

  

Styret i Fan It Bluesclub

ARTISTER SOM HAR BESØKT OSS